Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (CRB Kft.) ezúton tájékoztatja a CRB Kft-nél vásárló vagy email-en rendelő partnereit, hogy az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az email-en elküldött rendeléssel a felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A CRB Kft. tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: CRB Termelői és Kereskedelmi Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 260209

Székhely: Budapest, Országbíró u. 62, 1135

Adószám: 10797486241

 

Fogalmak

Definíciók:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

Az adatkezelés és jogalapja

Az adatkezelés, így az üzletben vásárló vagy email-en megrendelést leadó partnerekre vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a megrendelés teljesítéséhez és a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben történik.

A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A felhasználók a hozzájárulást a CRB Kft által kiállított számla aláírásával, illetve az email-en leadott rendeléssel adják meg.

A CRB Kft. az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során különleges adatot nem kezel.

Az adatok megőrzésére vonatkozó kifejezett törvényi kötelezettség esetén a törvényi előírás, mint jogalap jogszerűvé (sőt, kifejezetten kötelezővé) teszi az adatok megőrzését.

A törvény által előírt adatkezelés kereteit – az adatok jellege, terjedelme, megőrzése, adott célhoz való releváns kapcsolódása, az érintett hozzájárulása tekintetében – a CRB Kft nem lépi túl.

 

Kapcsolatfelvételi e-mail-en keresztül

A CRB Kft. által forgalmazott termékek email-en keresztül is rendelhetők.
A kezelt adatok köre: Az Ön által küldött e-mail-ben önkéntesen, kifejezett hozzájárulása alapján megadott, Felhasználó alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), E- mail cím. 
A felhasználás célja: Megrendelés teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az email-en keresztül jelentkező felhasználó fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli
Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük.
A visszavonó nyilatkozat megtételére elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

Felhasználó hozzájárulását bármikor, ingyenesen, írásban az alábbi módokon vonhatja vissza:
E-mailben: crb@crb.hu

 

Adattovábbítás

A CRB Kft. a partnerek által megadott adatokat nem továbbítja. Az email cím, mint személyes adat az elektronikus értesítések kapcsán külföldi szervereken is áthaladhat, de személyes adat ott tárolásra nem kerül.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a vásárlás megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama

Személyes vásárlásnál illetve az email-es rendelésnél megadott adatok a vásárlást követően törlésre kerülnek, kivéve a jogszabályi kötelezettség okán a számlázásnál, adójogi szempontok alapján a szükséges adatok a törvényben meghatározott ideig megőrzésre kerülnek.

 

Adatbiztonság

A CRB Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a partnerek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és megőrzése során.

 

Adatok törlése

A vásárló bármikor jogosult adatai törlését kérni az üzletben, illetve email-en keresztül.

Jogszabályi kötelezettség okán a számlázásnál, adójogi szempontok alapján a szükséges adatok a törvényben meghatározott ideig megőrzésre kerülnek.

A törvényi kötelezettség teljesítése miatt a törlés nem lehetséges az érintett számára, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelésre épülő jogi kötelezettség teljesítéséhez.

 

Google Inc. tevékenysége

A Szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs ún. cookie-kat használ a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal.

A Google Inc. "Adatvédelmi irányelvei" a http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatók.

 

Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá partnereinkkel szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.